Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Pripravovaný návštevný poriadok TANAPU z r. 2012

http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-59-26/pripravovany-navstevny-poriadok-mapy-sk


Pripravovaný návštevný poriadok

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÁ     VYHLÁŠKA

Krajského   úradu   životného prostredia v   Prešove

.......................

o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku 

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a § 7 ods. 2 zákona c. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku (ďalej len „Správa TANAP ") ustanovuje: 

§ 1

Účel a predmet všeobecne záväznej vyhlášky

(1) Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len „vyhláška") je úprava podrobností o povinnostiach návštevníkov Tatranského národného parku („ďalej len „národný park“), o rozsahu a spôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.

(2) Územie národného parku je vymedzené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 58/2003, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park. Mapa národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačením stupňov ochrany je uvedená v prílohe č. 1. V prípade zmeny stupňov ochrany bude príloha č. 1 aktualizovaná Správou TANAP.

(3) Územie národného parku a jeho ochranného pásma ako aj chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a prírodných pamiatok nachádzajúcich sa na území národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, najmä na prístupových komunikáciách a turistických chodníkoch, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za 

 1. a)návštevníka národného parkujeho ochranného pásma (ďalej len „návštevník“) každá fyzická osoba, ktorá sa na  území národného parku a jeho ochranného pásma zdržuje za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania; za návštevníka sa nepovažujú osoby, ktoré sa zdržujú na území národného parku a jeho ochranného pásma za účelom obhospodarovania, kontroly, údržby alebo správy nehnuteľností v ich vlastníctve, správe alebo užívaní a osoby, ktoré vykonávajú činnosti na základe osobitných predpisov, [1])
 2. b)kultúrno - výchovné využívanie národného parku každý pobytprírode za účelom poznávania prírodných a historických hodnôt národného parku, oddychu, liečenia, rehabilitácie, športovej, kultúrnej, rekreačnej a inej spoločenskej činnosti,
 3. c)športovú činnosť najmä pešiavysokohorská turistika, horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, zjazdové, bežecké a turistické lyžovanie, snowbording, táborenie, bivakovanie, nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami a zariadeniami (závesný klzák, kĺzavý padák, motorové a bezmotorové lietadlo, vrtuľník), jazda na bicykloch a kolobežkách, plavba na lodiach a iných prostriedkoch, kúpanie, športové potápanie, jazda na koňoch, vodenie psov
 4. d)horolezectvo športová činnosť vykonávanápoužitím horolezeckej výstroje v horolezeckom teréne s III. a vyšším stupňom obtiažnosti zahŕňajúca skalné lezenie, ľadové lezenie, mixové lezenie a skialpinizmus,
 5. e)skialpinizmus pohyb po teréne použitím skialpinistickej výstroje využívaný najmä pre nástup na horolezeckú túru a zostup z horolezeckej túry,
 6. f)lyžovanie pohyb území po snehu s použitím zjazdových, skialpinistických, bežeckých, telemarkových, akrobatických a iných lyží, snowboardu alebo iného výstroja umožňujúcej kĺzavý pohyb po snehu,
 7. g)pešiu turistiku pohyb návštevníkov v území pešou chôdzou alebo na snežniciach
 8. h)turistický chodník chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, ktorej vzor je uvedenýprílohe č. 2 alebo zimným tyčovým značením v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny
 9. i)náučný chodník taký chodník, ktorý jeteréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 a informačnou tabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou, v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny
 10. j)kúpeľný chodník chodník, ktorý jeteréne vyznačený normalizovanou značkou kúpeľného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
 11. k)trasu pre turistiku vyššej obtiažnosti neznačkovanú trasu vyššej turistickej obtiažnosti, absolvovanú spravidlasprievode horského vodcu [2]
 12. l)cykloturistickú trasu trasa určená na cykloturistiku, ktorá jeteréne vyznačená normalizovanou turistickou značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2, v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny
 13. m)trasu pre bežecké lyžovanie trasu, ktorá je určená pre pohyb na bežeckých lyžiach
 14. n)miesto vyhradené pre zjazdové lyžovanie označený zjazdový lyžiarsky areál so zariadením určeným na osobnú lanovú prepravu návštevníkov, kde je snehová pokrývka spravidla upravovaná mechanizmom na úpravu snehovej pokrývky,
 15. o)miesto vyhradené pre turistické a skialpinistické lyžovanie vymedzený areál alebo trasa bez osobného dopravného zariadenia, kde je možný pohyb návštevníkovpoužitím lyží alebo snowboardu na neupravenej snehovej pokrývke,
 16. p)vyhliadkový a cvičný nízky let vzdušným dopravným prostriedkom alebo zariadením taký let, ktorý je vykonávaný vo výške menšej než 300 m nad najvyššou prekážkouokruhu 600 m od vzdušného dopravného prostriedku alebo zariadenia,
 17. q)verejnosti voľne prístupnú jaskyňu jaskyňu, ktorá je označená tabuľou so štátnym znakomtabuľou s nápisom „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“
 18. r)masové športové, rekreačné a iné spoločenské podujatie [3]verejnosti prístupné organizované podujatie, ktoré sa koná pre individuálne neurčených účastníkov na konkrétnom mieste za účelom vykonávania telovýchovných, športových, turistických alebo spoločenských aktivít, vrátane kultúrnych a náboženských podujatí,
 19. s)zariadenie spôsobujúce hlukové efekty také zariadenie, ktoré je využívané na reprodukovanie hudby, hovoreného slova alebo iných zvukov presahujúcich hladinu 40 dB.
 20. t)horolezecký výstroj lano, prilba, zaisťovacie prostriedky,zimnom období aj horolezecký čakan, stúpacie železá

§ 3

Podmienky kultúrno - výchovného využívania územia národného parku a jeho ochranného pásma

(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku ustanovujú osobitné predpisy.1) 4)

(2) Územie národného parku je prístupné návštevníkom národného parku za účelom kultúrno - výchovného využívania, najmä za účelom poznávania prírody a výchovy k jej ochrane.

(3) Návštevníci národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a ničeniu drevín, rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia a častí neživej prírody vrátane znečisťovania územia odpadkami.

(4) Návštevníci národného parku a jeho ochranného pásma môžu vchádzať a stáť motorovým vozidlom vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky, snežného skútra, záprahového vozidla na pozemky mimo zastavaného územia obce po verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; motorové vozidlá môžu parkovať na miestach označených ako parkoviská do výšky ich kapacity.

(5) Návštevníci národného parku a jeho ochranného pásma môžu vchádzať a stáť bicyklom na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou. Individuálna cykloturistika sa môže vykonávať aj po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3. V čase od 1. novembra do 15. júna sa za cykloturistické trasy považujú len tie trasy, na ktoré sa nevzťahuje sezónna uzávera podľa prílohy č. 4. Na vyhradených cykloturistických trasách sa môžu návštevníci pohybovať na bicykloch tak, aby neohrozovali peších návštevníkov, ktorí majú prednosť pred cyklistami.

(6) Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku po turistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny. V čase od 1. novembra do 15. júna je možné vykonávať pešiu turistiku len po turistických a náučných chodníkoch, na ktoré sa nevzťahuje sezónna uzávera. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku sú uvedené v prílohe č. 4 a v teréne sú vyznačené tabuľami. V chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany je pohyb po turistických a náučných chodníkoch povolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.

(7) Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku vyššej obtiažnosti po vymedzených trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 v čase od 16. júna do 15. apríla. Návštevníci vykonávajúci pešiu turistiku vyššej obtiažnosti bez doprovodu horského vodcu sa musia pri kontrole v teréne preukázať horolezeckým výstrojom a znalosťou trasy.

(8) V okolí horských chát sa môžu peší návštevníci národného parku pohybovať do vzdialenosti maximálne 50 m od objektov aj mimo turistických chodníkov, náučných chodníkov a kúpeľných chodníkov.

(9) Horolezectvo je možné vykonávať na celom území národného parku s výnimkou miest, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Návštevníci vykonávajúci horolezeckú činnosť peši alebo s použitím skialpinistickej výstroje sa musia pri kontrole v teréne preukázať horolezeckým výstrojom a znalosťou trasy.

(10) Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa vyhradzujú miesta pre zjazdové lyžovanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7, a trasy pre bežecké lyžovanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8. Turistické chodníky sa považujú za bežecké trasy len za vhodných snehových podmienok a ak sa na ne nevzťahuje sezónna uzávera podľa prílohy č. 4. Na turistických chodníkoch a lesných cestách má peší návštevník prednosť pred lyžiarom.

(11) Na území národného parku sa vyhradzujú miesta pre turistické a skialpinistické lyžovanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9. Turistické lyžovanie na vyhradených miestach je možné vykonávať za priaznivých snehových podmienok v období od 16. decembra do 15. apríla v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka. Vo vybratých úsekoch vyhradených miest uvedených v prílohe č. 9 môže byť obdobie využívania predĺžené do 15. mája. Zoznam týchto úsekov zverejní Správa TANAP každoročne na internetovej stránke. Vstup lyžiarov do územia mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov je možný len za účelom nástupu na lyžiarsku turistickú túru vykonávanú na vyhradených miestach uvedených v prílohe č. 9. Správa TANAP môže v odôvodnených prípadoch vyhradené trasy pre turistické lyžovanie uzavrieť.

(12) Vo vzdušnom priestore nad územím národného parku sa nemôžu vykonávať vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami s výnimkou letov na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch uskutočňovaných na vyhradených miestach uvedených v prílohe č. 10. Lety sa môžu vykonávať v čase od 9,00 do 16,00 hod.

(13) Na území národného parku a jeho ochranného pásma je zakázané návštevníkom vstupovať do priepastí a nesprístupnených jaskýň s výnimkou verejnosti voľne prístupných jaskýň, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11.

(14) Na území národného parku je zakázané vykonávať masové športové, rekreačné a iné spoločenské podujatie za hranicami zastavaného územia obce s výnimkou podujatí uvedených v prílohe č. 12.

(15) Prenocovanie návštevníkov na území národného parku mimo verejných ubytovacích zariadení je zakázané s výnimkou prenocovania horolezcov v neverejnom vysokohorskom táborisku v Bielovodskej doline za účelom vykonania horolezeckej túry.

(16) Na území národného parku je návštevníkom zakázané zbierať lesné plody a huby

(17) Na území národného parku sa zakazuje rušiť pokoj a ticho, najmä zariadeniami spôsobujúcimi hlukové efekty, a používať zariadenia spôsobujúce svetelné efekty mimo uzavretých priestorov budov.

(18) Na území národného parku a jeho ochranného pásma je zakázané zakladať oheň mimo uzavretých priestorov budov a miest určených na tento účel.

(19) Na území národného parku je návštevníkom zakázané potápať sa, kúpať sa a vykonávať plavbu po vodných tokoch a vodných plochách.

(20) V území so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania psov okrem služobných a poľovníckych psov pri výkone činnosti podľa osobitných predpisov [5].

(21) V území so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz zberu nerastov a skamenelín.

§ 4

Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok kultúrno - výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma

(1) Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Obvodný úrad životného prostredia v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline môže prejednávať priestupky a uložiť návštevníkovi pokutu, ak sa dopustí na území národného parku a jeho ochranného pásma protiprávneho konania na úseku ochrany prírody a krajiny.6

(2) Štátne orgány uvedené v odseku 1, členovia stráže prírody a pracovníci správy, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody, sú oprávnení vykonávať v území kontrolu dodržiavania podmienok využívania národného parku a jeho ochranného pásma a návštevníkom ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny.

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. júna 1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom .........

.........

prednosta

Krajského úradu v Prešove  

 

Príloha č. 1

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Mapa národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačením stupňov ochrany

Príloha č. 2 

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Vzory normalizovaného označenia turistického chodník, náučného chodníka, kúpeľného chodníka a cykloturistickej trasy

Príloha č. 3

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Vyhradené cykloturistické trasy pre individuálnu cykloturistiku 

na území národného parku

1.Lysá Poľana – Bielovodská dolina po Podúplazskú poľanu 

 1. 2.Tatranská Javorina - Zadné Meďodoly (Studnička)
 2. 3.Lysá Poľana - Skorušniak -Tatranská Javorina - Podspády - Vojtasová
 3. 4.Biela voda – Chata pri Zelenom plese
 4. 5.Kežmarské Žľaby – Mlynčeky
 5. 6.cesta Slobody - chata Plesnivec
 6. 7.okruh Tatranská Lomnica (stanice lanovky) – Štart
 7. 8.Okruh nad Eurocampom
 8. 9.Stará Lesná – Tatranská Lomnica
 9. 10.Starý smokovec – Hrebienok
 10. 11.okruh nad Novou Lesnou
 11. 12.okruh nad Novou Lesnou –Stará Lesná
 12. 13.Dolný Smokovec – Žakovská poľana – Gerlachov
 13. 14.Nový Smokovec (zastávka Sibír) – Žakovská poľana – Gerlachov
 14. 15.Tatranská polianka – Sliezky dom
 15. 16.Vyšné Hágy – Štôla (horáreň)
 16. 17.Nová Polianka – nad Štôlou
 17. 18.TEŽ Popradské Pleso – Popradské pleso
 18. 19.Podbanské – Kôprova dolina pod Kmeťov vodopád
 19. 20.Podbanské – Tichá dolina po parkovisko pod Kasprovým vrchom
 20. 21.Pribylina – ústie Žiarskej doliny – ústie Jaloveckej doliny – Bobrovecká vápenica
 21. 22.ústie Žiarskej doliny – Žiarska chata
 22. 23.Zuberec – Roháčska dolina
 23. 24.Zverovka – Látaná dolina
 24. 25.Zuberec – Habovka – Oravice
 25. 26.Šašikova chata – Koliesková dráha – Cesta Slobody
 26. 27.Oravice - Tichá dolina (lesnou cestou)
 27. 28.Oravice - Bobrovecká dolina - po rázcestie pod Umrlou

 

Podmienky využívania:

-          turistické chodníky sa považujú za cykloturistické trasy len ak na nich neplatí sezónna uzávera podľa prílohy č. 4

-          peší návštevníci majú prednosť pred cyklistami

Príloha č. 4

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku

od 1. novembra do 15. Júna

Príloha č. 4

Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku

od 1. novembra do 15. júna.

 

 1. 1.Bielovodská dolina od táboriska (modrá značka)
 2. 2.Javorová dolina od rázcestia pod Muráňom (zelená značka)
 3. 3.Zadné Meďodoly od studničky (modrá značka)
 4. 4.Monková dolina - Široké sedlo - Kopské sedlo (zelená značka - náučný chodník)
 5. 5.Kopské sedlo od Bieleho plesa (modrá značka)
 6. 6.Jahňací štít od Zeleného plesa (žltá značka)
 7. 7.Veľká Svišťovka od Zeleného plesa (červená značka )
 8. 8.Veľká Svišťovka od Huncovskej vyhliadky (červená značka)
 9. 9.Malá Studená dolina od Téryho chaty (zelená a žltá značka)
 10. 10.Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty (modrá a žltá značka)
 11. 11.Slavkovský štít od Slavkovskej vyhliadkyčase snehovej pokrývky (modrá značka)
 12. 12.Velická dolina od Velického plesa (zelená značka)
 13. 13.Rysy od rázcestia nad Žabím potokom (červená značka)
 14. 14.Mengusovská dolina od rázcestia nad Žabím potokom (modrá značka)
 15. 15.magistrála Sliezky dom – Popradské plesočase snehovej pokrývky (červená značka)
 16. 16.Mlynická dolina od vodopádu Skok (žltá značka)
 17. 17.Furkotská dolina od rázcestia na Tatranskej magistrále (žltá značka)
 18. 18.Furkotská dolina od chaty pod Soliskom (modrá značka)
 19. 19.Kriváň od rázcestia pri Jamskom plese (modrá značka)
 20. 20.Kriváň od horárne Tri Studničky (zelená značka)
 21. 21.Kôprová dolina od Kmeťového vodopádu (modrá značka)
 22. 22.Tichá dolina od chatky Tábor (žltá značka)
 23. 23.Kamenistá dolina od salašiska na Pyšné sedlo (modrá značka)
 24. 24.Bystrá dolina od rázcestia pod Bystrou (žltá značka)
 25. 25.Račková dolina od Koliby pod Klinom na Račkovo sedlo (žltá značka), Gáborovo sedlo - zelená značka a Bystré sedlo (modrá značka)
 26. 26.Otrhance od rázcestia (zelená značka) a na Jamnické sedlo (modrá značka)
 27. 27.od kóty Klinovaté na Baranec (zelená značka)
 28. 28.Všetky vetvy Jaloveckej doliny od rázcestia pod Lyscom
 29. 29.hlavný hrebeň Západných Tatier od Hutianskeho sedla po Pyšné sedlo (červená značka)
 30. 30.Smutná dolina od Ťatliakovho plieska na Smutné sedlo (modrá značka) a na sedlo Zábrať - (zelená značka)
 31. 31.Spálený žľab od ústia lyžiarskej zjazdovky na kótu Brestová (modrá značka)
 32. 32.Zelená dolina od križovatky chodníkov nad vodopádom v smere na Roháčske plesá (modrá značka) a na Baníkovske sedlo (žltá značka)
 33. 33.Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu (zelená značka) a do sedla Zábrať (žltá značka)
 34. 34.Bobrovecká dolina od rázcestia pod Umrlou – Bobrovecké sedlo (modrá značka)
 35. 35.Pribisko – sedlo Pálenica (žltá značka)
 36. 36.chata Zverovka - sedlo pod Osobitou - Lúčna (zelená značka)
 37. 37.od ústia Juráňovej doliny po rázcestie pod Umrlou (červená značka) - uzávera platí od 1. novembra do 30. apríla

 

Podmienky využívania:

- pohyb je povolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka

Príloha č. 5

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Vyhradené trasy pre turistiku vyššej obtiažnosti 

1. Lomnické sedlo – Lomnický štít (mapová príloha č. 5 a)

2.Zelené pleso – Baranie sedlo – Baranie rohy – Baranie sedlo – Téryho chata (mapová príloha č. 5 a)

3.Téryho chata - Ľadová priehyba – Ľadový štít – Malý Ľadový štít – Sedielko   (mapová príloha č. 5 a)

4.Sliezsky dom – Velická próba – Gerlachovský štít – Batizovská próba – Batizovské pleso (mapová príloha č. 5 b)

5.Batizovská dolina – hrebeň Končistej – Končistá a späť (mapová príloha č. 5 b)

6.Sedlo Váha – Kohútik – Vysoká (mapová príloha č. 5 b)

 

Podmienky využívania:

-            využívanie povolené od 16. júna do 15. Apríla TEDA AJ ZIMA !!!

Príloha č. 4

Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku

od 1. novembra do 15. júna.

 

-            návštevníkom sa odporúča doprovod horského vodcu

-            návštevníci bez doprovodu horského vodcu sa musia pri kontrole v teréne preukázať horolezeckým výstrojom a znalosťou trasy

Príloha č. 6

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Vyhradené miesta pre vykonávanie horolezectva na území národného parku 

Horolezectvo sa môže vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít

 1. 1.masív Širokej Javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - Ťažké pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Ťažkej doliny okolo Ťažkého potoka a v oblasti Malého Mlynára od 16.decembra do 15.marca so zostupom cez Mlynárovo sedlo),
 2. 2.Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami,
 3. 3.Čierna Javorová dolina – severovýchodná časť, z juhu ohraničená Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu),
 4. 4.Žabia Bielovodská dolina
 5. 5.Belianske Tatry,
 6. 6.Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
 7. 7.Slavkovská dolinka vrátane skalných stien až po Granátovú lávku,
 8. 8.Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
 9. 9.oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát (obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka od 16. decembra do 15. marca s nástupom spod steny cez Furkotské sedlo ),
 10. 10.Západné Tatry (obmedzenie sa nevzťahuje na cvičné skaly Zuberecká vápenkaBobrovecký kameňolom - Uhlisko),
 11. 11.úsek hrebeňa Kopské sedlo - Jahňací štít

Podmienky využívania:

-          vstupovať mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov je možné len za účelom nástupu na horolezeckú túru, pričom sa použije trasa najšetrnejšia z hľadiska ochrany prírody a krajiny

-          návštevníci vykonávajúci horolezeckú činnosť peši alebo s použitím skialpinistickej výstroje sa musia pri kontrole v teréne preukázať horolezeckým výstrojom a znalosťou trasy

Príloha č. 7

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Vyhradené miesta pre zjazdové lyžovanie na území národného parku 

 1. 1.Roháče - Spálená dolina,
 2. 2.Madajka,
 3. 3.Žiar - Dolinky,
 4. 4.Račkova dolina,
 5. 5.Podbanské,
 6. 6.Štrbské Pleso,
 7. 7.Smokovce,
 8. 8.Tatranská Lesná
 9. 9.Tatranská Lomnica,
 10. 10.Skalnaté pleso - Lomnické sedlo,
 11. 11.Ždiar
 12. 12.Tatranská Javorina,
 13. 13.Bachledova dolina

Príloha č. 8

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Vyhradené trasy pre bežecké lyžovanie na území národného parku 

 1. 1.bežecké trate Areálu Snov Štrbské Pleso,
 2. 2.Štrbské pleso (zamrznutá hladina),
 3. 3.bežecké trate areálu Spálená,
 4. 4.bežecké trate areálu obce Štôla,
 5. 5.turistické chodníky

           

Podmienky využívania:

-          turistické chodníky sa považujú za bežecké trasy len za vhodných snehových podmienok a ak sa na ne nevzťahuje sezónna uzávera podľa prílohy č. 4.

-          na turistických chodníkoch má peší návštevník prednosť pred lyžiarom

Príloha č. 9

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Vyhradené miesta pre turistické a skialpinistické lyžovanie na území národného parku 

 1. 1.Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chateMalej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese, (mapová príloha č. 9 a)
 2. 2.Slavkovský štít od Hrebienkanásledné zlyžovanie centrálnym žľabom späť na Hrebienok (mapová príloha č. 9 b)
 3. 3.Mlynická dolina od vodopádu Skok do Soliskového sedla a tou istou trasou späť, prípadne s prechodom zo sedla na zjazdovku od chaty Solisko (mapová príloha č. 9 c)
 4. 4.Mlynická dolina - Patria od odbočkymagistrály (Štrbské pleso – Popradské pleso) a zlyžovanie pod Vodopád Skok (mapová príloha č. 9 c)
 5. 5.Mengusovská dolina od Popradského plesa – Satania dolinka – Kôprovské sedlo – Koprovský štít a späť (mapová príloha č. 9 c)
 6. 6.Mengusovská dolina od Popradského plesa - smeromŽabím plesám do Sedla Váhy a späť (mapová príloha č. 9 c)
 7. 7.Lysá poľana – Poľský hrebeň – Sliezsky dom (mapová príloha č. 9 d)
 8. 8.Chata Plesnivec – Biele pleso – Zelené pleso (mapová príloha č. 9 e)
 9. 9.Žiarska dolina oblasť VeľkéMalé Závraty, Žiarske sedlo, západné svahy Smreku a Baranca do Žiarskej doliny, južná strana Baranca (mapová príloha č. 9 f)
 10. 10.Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba cez Sivý vrch – Brestovú do Salatínskej doliny (mapová príloha č. 9 f)
 11. 11.Zelená dolina (mapová príloha č. 9 f)
 12. 12.zjazdovka Spálená - Salatínska dolina (mapová príloha č. 9 f)

 

Podmienky využívania:

-          využívanie je možné za priaznivých snehových podmienok v období od 16. decembra do 15. apríla v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka

-          Správa TANAP každoročne zverejní zoznam úsekov vyhradených miest, kde je obdobie využívania predĺžené do 15. mája

-          Správa TANAP môže v odôvodnených prípadoch vyhradené trasy pre turistické lyžovanie uzavrieť

-          vstup mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov je možný len za účelom nástupu na lyžiarsku turistickú a skialpinistickú túru vykonávanú na vyhradených miestach

Príloha č. 10

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Vyhradené miesta na lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch na území národného parku 

 1. 1.Koridor Lomnické sedlo - Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica v období od 16. decembra do 15. apríla a od 16. júna do 31. októbra (mapová príloha č. 10 a)
 2. 2.Slavkovský nos - Smokovce - Nová Lesná v období od 16. júna do 31. októbra (mapová príloha č. 10 b)
 3. 3.V Spálenom žľabe v rámci lyžiarskej zjazdovky v období od 1. júna do 15. apríla (mapová príloha č. 10 c)
 4. 4.Chata Solisko - lyžiarska zjazdovka - Štrbské Plesoobdobí od 16. decembra do 15.apríla a od 1. júla do 15. septembra (mapová príloha č. 10 d)

 

Podmienky využívania:

- lety sa môžu vykonávať v čase od 9,00 do 16,00 hod.

Príloha č. 11

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Verejnosti voľne prístupné jaskyne na území národného parku 

 1. Hučivá diera 7
 2. Elektrárenská jaskyňa 7

Príloha č. 12

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia

v Prešove č. .......

Masové športové, rekreačné a spoločenské podujatia, 

ktoré je možné vykonávať na území národného parku 

 1. 1.masové akcie pešej turistiky na verejnosti prístupných turistických a náučných chodníkochpočtom do 100 účastníkov
 2. 2.skialpinistické preteky na vyhradených miestach pre turistickéskialpinistické lyžovanie uvedených v prílohe č. 9, v období od 16. decembra do 15.apríla, bez sprievodných akcií, s počtom do 100 účastníkov, po  písomnom ohlásení správe minimálne 30 dní vopred a po odsúhlasení trasy pretekov so Správou TANAP
 3. 3.pretekyzjazdovom lyžovaní a snowboardingu na miestach vyhradených pre zjazdové lyžovanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 bez sprievodných akcií a použitia zariadení produkujúcich svetelné a hlukové efekty, s počtom do 100 účastníkov po  písomnom ohlásení  Správe TANAP minimálne 30 dní vopred

Oznámenie Krajského úradu životného prostredia v Prešove 

o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky .........

o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

 

O z n á m e n i e 

            Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku vydal ........ všeobecne záväznú vyhlášku (ďalej len „vyhláška„) ........ o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku.

            Účelom vydania vyhlášky je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku, ako aj k  jeho únosnému kultúrno - výchovnému využívaniu. Vyhláška upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno -výchovnom využívaní národného parku.

            Vyhláška bude uverejnená v Krajskom vestníku Krajského úradu životného prostredia v Prešove po vydaní oznámenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky; na nahliadnutie je na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia v  Poprade, na Obvodnom úrade životného prostredia v Kežmarku, na Obvodnom úrade životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Tvrdošíne na Obecnom úrade v Bobrovci, Obecnom úrade v Habovke, Obecnom úrade v Jakubovanoch, Obecnom úrade v Jalovci, Obecnom úrade v Jamníku, Obecnom úrade v Konskej, Obecnom úrade v Kvačanoch, Obecnom úrade v Liptovskej Kokave, Obecnom úrade v Liptovských Matiašovciach, Obecnom úrade v Liptovskom Trnovci, Obecnom úrade v Okoličnom, Obecnom úrade v Pribyline, Obecnom úrade v Smrečanoch, Obecnom úrade v Štôle, Obecnom úrade v Štrba, Obecnom úrade v Tatranskej Javorine, Mestskom úrade v Tvrdošíne, Obecnom úrade vo Vitanovej, Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách, Obecnom úrade v Zuberci, Obecnom úrade v Ždiari, Obecnom úrade v Žiari a na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky - Správe Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe.

            Vyhláška nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po uverejnení oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

 


[1])   Napríklad zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zíkon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

 

[2] zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

[3] zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach

4) zákon č. 543/2002. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

[5] napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o vojenskej polícii, zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov

6 § 90 až 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z.

7 Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 6/2008 z 13. júna 2008